سختی آب چیست,درجه سختی آب چقدر است,سختی آب مصرفی باید چقدر باشد,
تاریخ انتشار: 94-11-15 10:11:29
(4453)

سختی آب چیست؟ درجه سختی آب چقدر است؟

سختی موقت: سختی موقت را سختی کربناتی نیز می نامند. این سختی شامل کربنات کلسیم و منیزیم می باشد که عمدتا به کمک حرارت یا ازدیاد PH کاهش می یابد.

سختی دائم: سختی دائم را سختی غیر کربناتی نیز می نامند. این سختی با حرارت دادن قابل حذف نیست. به طور کلی عوامل سختی کاتیون هایی مانند: آلومینیوم، آهن، منگنز و روی هستند که در سختی آب شرکت می کنند.

ولی کلسیم ومنیزیم به مقدار زیاد در آب وجود دارد وکاتیون های دیگر یا وجود ندارند یا میزانش کم است.

سختی کل: مجموع سختی موقت وسختی دائم، سختی کل را تشکیل می دهد. واحد اندازه گیری سختی mg/l  (میلی گرم بر لیتر ) است. جدول زیر میزان مجاز سختی آب آشامیدنی را طبق استاندارد سازمان کیفیت آب آمریکا نشان می دهد.

            آب نرم                           ≥ 17/1  mg/l

آب متمایل به سخت            17/1 تا 60  mg/l

آب تقریبا سخت                     60 تا 120  mg/l   

آب سخت                             120 تا 180  mg/l  

آب خیلی سخت                          ≤ 180  mg/l

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*